Cztery najlepsze praktyki zarządzania częściami zamiennymi

Kompleksowa polityka zarządzania częściami zamiennymi

Przy obserwowanym obecnie szczególnym nacisku na stosowanie takich metod zarządzania procesem produkcji, jak odchudzanie produkcji (ang. lean manufacturing) i zarządzanie produkcją dokładnie na czas (ang. just-in-time manufacturing), celem każdego programu zarządzania częściami zamiennymi jest jednoczesne zapewnienie dostępności tych części w odpowiednio krótkim czasie na wypadek awarii oraz minimalizacja ich stanów magazynowych. W osiągnięciu tych celów może okazać się posiadanie w zakładzie przemysłowym odpowiednich zapasów części zamiennych oraz współpraca z takimi dostawcami tych części, którzy szybko realizują zamówienia. Przy takim podejściu dodatkową wartością daną jest minimalizacja czasu przestojów.

Koszty utrzymywania w magazynie odpowiednich zapasów części zamiennych np. do silników elektrycznych szybko rosną, jednak dobre zarządzanie tymi zapasami może poprawić wyniki finansowe zakładu. W niniejszym opracowaniu podano kilka z najlepszych praktyk, których wykorzystanie może pomóc w zarządzaniu częściami zamiennymi do silników.

1. Identyfikacja silników o kluczowym znaczeniu dla zakładu

W pierwszej kolejności należy dokonać inwentaryzacji znajdujących się w zakładzie silników elektrycznych: zidentyfikować i zaklasyfikować je ustalając ich znaczenie dla zakładu. Należy mieć świadomość, że zależnie od przyjętej filozofii zarządzania stosuje się różne określenia dla każdego z poziomów newralgiczności aplikacji silnikowych: przedstawiona wcześniej tabela ze skalą czteropoziomową definiuje newralgiczność danego zasobu na podstawie jego wpływu na produkcję lub czasu jego serwisowania.

Według tych założeń, należy zapewnić dostępność części zamiennych dla silników niezbędnych dla funkcjonowania zakładu, poprzez przechowywanie tych części we własnym magazynie lub jako towarów konsygnacyjnych, pochodzących od preferowanego dostawcy. W przypadku silników (na wymianę) nie znajdujących się w magazynie, należy sprawdzać dostępność części zamiennych raz na kwartał (określić, czy jest to część rzadka, trudno dostępna czy dostępna). Wielu producentów silników elektrycznych wytwarza je w partiach/seriach, co oznacza że zmienia się liczba dostępnych silników o pewnej mocy i prędkości obrotowej. Braki kluczowych i zasadniczych części zamiennych dla takich urządzeń mogą prowadzić do wzrostu ich cen lub co gorsza do wstrzymania operacji realizowanych w zakładzie.

Program zarządzania częściami zamiennymi w zakładzie powinien być zgodny z przyjętymi w nim celami operacyjnymi i czynnikami biznesowymi. Program taki powinien obejmować standardowe strategie zarządzania stanami magazynowymi, takie jak automatyczne uzupełnianie stanów każdej części zamiennej, która według decyzji kierownictwa ma być magazynowana w zakładzie oraz uzupełnianie stanów magazynowych na czas, gdy spadną one poniżej ustalonego progu ponownego zamawiania.

2. Porównanie kosztów utrzymywania zapasów części zamiennych z kosztami przestojów

Utrzymywanie odpowiednich stanów magazynowych części zamiennych do silników elektrycznych może być kosztowne dla zakładu. Związane z tym koszty obejmują: nabycie, magazynowanie, transport wewnętrzny, zabezpieczenie, pracę ludzi oraz koszty utrzymania zapasów, takie jak starzenie się produktów, utrata wartości oraz ubezpieczenie i podatki. Zainwestowanie środków finansowych zakładu w części zamienne stanowi także koszty alternatywne w stosunku do innych inwestycji kapitałowych. Jednak koszty przestojów są często znacznie wyższe. Porównanie kosztów utrzymania zapasów z dostępnością części zamiennych i kosztami przestoju sprzętu pomoże kierownictwu zakładu w znalezieniu takiego zrównoważonego rozwiązania, które zmaksymalizuje zwrot z każdej inwestycji w części zamienne.

3. Utrzymywanie zapasów części zamiennych

Zapasowe silniki elektryczne wymagają stosownej opieki i nadzoru. Niepracujące silniki są podatne na rdzę, korozję oraz problemy z niewyważeniem wirnika i z łożyskami. Należy chronić posiadane silniki przed korozją, okresowo przesmarować ich łożyska, raz na miesiąc obracać wały, raz na rok włączać silniki (bez obciążenia, przy czym należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP dotyczących pracy z wirującymi elementami maszyn) oraz regularnie usuwać gromadzący się na nich kurz, aby zapewnić ich pełną dyspozycyjność i uruchomienie w razie potrzeby.

4. Wynajęcie firmy zarządzającej częściami zamiennymi

Coraz częściej zakłady przemysłowe wykorzystują zewnętrznych dostawców do zarządzania ich zapasami części zamiennych. Poza zredukowaniem (lub nawet wyeliminowaniem) kosztów utrzymania zapasów, firma zarządzająca częściami zamiennymi umożliwia zakładowi współdzielenie ryzyka związanego ze starzeniem się produktów, kurczeniem się dostępności, nadmiarem stanów magazynowych czy pogorszeniem się jakości produktów. Ponadto ci dostawcy, zarządzający łańcuchem dostaw do zakładu, często posiadają specyficzną dla danej branży i aplikacji produkcyjnych fachową wiedzę na temat wartości wskaźnika awarii (ang. failure rate) dla podobnego sprzętu i korzyści wynikających z ekonomii skali w stosunku do cen części zamiennych, które wymagają magazynowania.

Autorka: Nicole (Kaufman) Dyess dysponuje niemal 20 letnim doświadczeniem w optymalizacji działania systemów z elektrycznymi napędami silnikowymi.